Viết plugin notification đơn giản cho Vue.js

1 · Duoc Nguyen · March 5, 2018, 10:45 a.m.
Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách viết plugin đơn giản cho Vue có chức năng hiển thị notification thông qua việc sử dụng thư viện notie. Giới thiệu sơ lược Plugins usually add global-level functionality to Vue. Theo như lời giới thiệu trên vuejs.org thì việc sử dụng plugin sẽ giúp chúng ta thêm những tính năng ở tầng global. Việc dùng plugin cũng trở nên thuận tiện khi chúng ta có thể sử dụng những tính năng bên ngoài mà không cần phải viết trực tiếp vào ứng dụng của mình....