Tự động switch dark mode dựa trên thiết lập hệ thống

1 · Duoc Nguyen · Nov. 11, 2018, 5:34 p.m.
Trong phiên bản Mojave, macOS đã hỗ trợ dark mode, khi chuyển sang dark mode, các app có hỗ trợ dark mode đều tự động thay đổi color trong app của mình để chuyển thành dark theme. Liệu chúng ta có thể làm như vậy với web hay không? Trong mô tả của Media Queries Level 5 có mô tả về media future ‘prefers-color-scheme’ như sau: The prefers-color-scheme media feature is used to detect if the user has requested the system use a light or dark color theme....