Tìm hiểu về Immediately-invoked function expression (IIFE) trong Javascript

1 · Duoc Nguyen · Aug. 13, 2018, 3:14 p.m.
Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu một cách khai báo function rất quen thuộc trong Javascript. Tuy nó quen thuộc nhưng có thể chúng ta chưa biết tên gọi hoặc cách thức hoạt động của nó nhứ thế nào? Trước khi tìm hiểu về IIFE, chúng ta cùng sơ lược qua các cách khai báo function trong Javscript. Function declaration Định nghĩa một named function, có thể sử dụng trước khi được khai báo 1....