Sử dụng chức năng wp_parse_id_list() trong WordPress

1 · Vu Tru So · Sept. 30, 2023, 1:36 a.m.
Từ phiên bản WordPress 3.0 sẽ có hàm wp_parse_id_list() giúp xử lý một mảng hoặc chuỗi và trả về một mảng với ID duy nhất khi đã được dọn dẹp và vệ sinh phần đầu ra. Tổng quan về chức năng wp_parse_id_list( array|string $list ) $list (array) (Required) List of IDs. Return: (array) Sanitized array […]...