Review sách The Little Go Book

1 · Duc Nguyen · Dec. 23, 2019, midnight
Một chút review về cuốn sách dành cho Go beginner như mình....