Khi require một file n lần, thì đoạn code bên trong file đó chạy bao nhiêu lần?

1 · Duc Nguyen · Feb. 25, 2020, midnight
Hôm nay cuối sprint, đang hoàn thành nốt cái coverage test cho đúng hạn thì mình gặp phải tình huống như thế này....