Công khai localhost lên internet bằng Ngrok

1 · Duoc Nguyen · March 9, 2018, 1:13 p.m.
Nguồn: https://www.npmjs.com/package/ngrok Có nhiều lý do để chúng ta cần làm việc này, ví dụ như muốn test app facebook thì bạn cần cung cấp url cho facebook và họ sẽ request tới url đó, hoặc paypal cần một request post về url của bạn để xác nhận thanh toán, hoặc muốn nhờ người khác test giùm bạn một chức năng nào đó. Bạn có thể mở port và dùng static IP để làm việc này, nhưng cấu hình https và mở port cũng mất nhiều thời gian, nếu có cách chỉ tốn của bạn một dòng lệnh thì sao nhỉ....